ประกันแบบตลอดชีพ (Whole Life)

เป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองสูง เบี้ยค่อนข้างถูก ส่วนใหญ่จะกำหนดช่วงเวลาครบอายุของกรมธรรม์ไว้ที่ช่วงอายุ 85-99 ปี หากครบอายุสัญญา ก็จะได้เงินทุนประกันไปใช้ยามบั้นปลายชีวิตครับ

ประกันประเภทนี้เหมาะสำหรับเน้นความคุ้มครอง ต่างกับแบบชั่วระยะเวลาตรงที่ไม่ได้เป็นแบบเบี้ยจ่ายทิ้งครับ